การเป็น
พนักงานรักษาความปลอดภัย
BHI :

 • มีคุณลักษณะตรงตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ๒๕๕๘
 • ผ่านการสัมภาษณ์ทัศนคติ , แรงจูงใจ
 • ผ่านการทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิต-ความมั่นคงทางอารมณ์
 • มีบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

มาตรฐานทางด้านสุขภาพจิต


เนื่องด้วยงานรักษาความปลอดภัยเป็นงานที่ต้องใช้ความมั่นคงทางอารมณ์ค่อนข้างสูง เพราะด้วยลักษณะงานที่ต้องพบปะผู้คนและเจรจาตลอดเวลาทำงาน จึงเกิดอาการเหนื่อยล้าได้ง่าย

การมีสุขภาพจิตที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ทักษะทางวิชาชีพเลยทีเดียวบริษัท ฯ จึงมีส่วนส่งเสริมเพื่อสร้างสุขภาพจิต
ที่แข็งแรงให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย

– BHI มีการ monitoring สอดส่องพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของพนักงานฯ อยู่ตลอดเวลา
– BHI มอบหมายหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาได้พูดคุย
สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละช่วงเพื่อทราบถึงปัญหา
ชีวิตส่วนตัวที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการทำงาน
– BHI ไม่มีกำหนดวันลาขั้นต่ำต่อปี สำหรับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ทางสุขภาพจิตในการทำงาน

สวิสดิการพนักงานรักษาความปลอดภัย BHI

 1. ค่าแรง 497 – 600 บาทต่อวัน ตามตำแหน่งงาน
 2. ค่าตำแหน่ง , ค่าทักษะ 400 – 2,000 บาทต่อเดือน
 3. ค่าใบประกอบวิชาชีพฟรีตลอดอายุการทำงาน
 4. ประกันสังคม
 5. วันลากิจ ลาพักร้อน ไม่มีขั้นต่ำ ตามความเหมาะสม
 6. เงินเบิกรายวันปลอดดอกเบี้ย 200 บาท/วัน
 7. เงินเบิกรายเดือนล่วงหน้าปลอดดอกเบี้ย 4,000 บาท
 8. เครื่องแบบพนักงานฟรีเมื่อทำงานครบปีแจกทุกป
 9. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี
 10. วันหยุดประจำสัปดาห์ หากไม่หยุดได้เบี้ยขยัน