งานรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งความพร้อมของ พนักงานรักษาความปลอดภัยเอง หรือนโยบายกลยุทธ์ในการบริหารหน่วยงานของ บริษัทรักษาความปลอดภัย


การบริหารหน่วยงานของ BHI มีการบริหารจัดการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน จึงไม่เกิดความล่าช้า
และมีการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้ว่าจ้าง

01


รับฟังลูกค้า

หลังจากที่เกิดการว่าจ้างแล้วนั้น บริษัทฯจะส่งทีมฝ่ายปฏิบัติการเข้าพบผู้ว่าจ้างเพื่อรับฟังปัญหาที่อยากแก้ไข หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาบริการ เพื่อนำไปวางแผนในการบริหารหน่วยงานต่อไป

02


วางแผนกลยุทธ์

เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ทีมฝ่ายปฏิบัติการจึงจะสำรวจพื้นที่โดยละเอียดอีกครั้ง และนำส่งข้อมูลเข้าบริษัทฯเพื่อประชุมทีมงานในการวางแผนงานที่เหมาะสมต่อหน่วยงานนั้นๆ ทั้งด้านกำลังพล และด้านงานบริการ

03


ถ่ายทอดแผนงาน

จากนั้นแผนงานจะถูกถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติงานตามลำดับ โดยเริ่มจาก เจ้าหน้าที่สายตรวจ คอยตรวจสอบควบคุม หัวหน้าชุด และหัวหน้าชุด ควบคุมกำกับดูแล พนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดในหน่วยงาน โดยจะเป็นไปในลักษณะพี่เลี้ยงคอยสอนงาน

04


ติดตามและประเมินผล

ในทุกๆวัน หน.ชุดต้องคอยตรวจสอบการทำงานของแต่ละนายและรายงานความผิดปกติเมื่อพบเจอเข้าบริษัทฯ โดยเร่งด่วน
ทีมฝ่ายปฏิบัติการจะมีการเข้าประเมินผล พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายทุกเดือน ด้วยการทำงานในแต่ละด้าน เช่น การจราจร , มนุษยสัมพันธ์ , การบริการ

แบบประเมินผลมาตรฐานสากลจาก BHI
ประเมินผลโดยผู้ว่าจ้างเท่านั้น
วิเคราะห์ผลการทำงานได้แม่นยำ

โดยทั่วไปของการให้บริการนั้น หากผู้ให้บริการต้องการทราบความพึงพอใจ ข้อผิดพลาดที่มองไม่เห็น หรือสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ จะต้องเป็นการสะท้อนจากเสียงตอบรับของผู้รับบริการที่แท้จริง จึงจะถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือในการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เราจึงขอความร่วมมือจากผู้ว่าจ้างทุกรายเพื่อร่วมประเมินผลรายเดือนอย่างเป็นประจำทุกเดือน