เหตุผลที่ทำไมต้องเลือกเรา


เพราะเรามี 4 ข้อคุณภาพ 3 ข้อรับประกัน

4 ข้อคุณภาพ

1 การจัดวางผังองค์กร

เราได้จัดการปรับเปลี่ยนผังองค์กรที่ช่วยลดปัญหาและความเสี่ยงในด้านกำลังพลที่อาจก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในอนาคต คืออำนาจของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ที่ถูกลดบทบาทลง เช่น เจ้าหน้าที่สายตรวจที่มีหน้าที่ ควบคุมจัดการกำลังพล โยกย้าย ลงโทษหรือแม้แต่ สรุปตารางการเข้าเวรเพื่อเบิกเงินเดือนเงินเบิก เราจัดให้มีตำแหน่งงานใหม่ ในฝ่ายบุคคลได้มีอำนาจแทนที่

3 การสนับสนุนต่าง ๆ

เราให้การสนับสนุนทุกอย่างทางด้านงานรักษาความปลอดภัย ที่จะเสริมคุณภาพและความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกราย ทั้งการฝึกดับเพลิงจากหน่วยงานราชการพร้อมใบรับรอง
ค่าใช้จ่ายตู้แดงสายตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
อุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ
เช่น แม่แรง Gojack , Bit Visitor ,
Guard Tour Scan

2 นโยบายการรับงาน

การรับงานที่ดูแลได้ทั่วถึงทุกราย ไม่มั่วในการรับงาน ไม่มั่วในราคาที่เสนอต่อลูกค้า ช่วยลดความเสี่ยงที่ลูกค้าไม่อาจรับรู้ภายในระบบหลังบ้านของบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่มีการรับงานกระจัดกระจายทั่วทั้งประเทศ ส่งผลให้ใช้ทรัพยากร บุคลากร และต้นทุนทางเวลาที่มากขึ้นในการจัดการคุณภาพ

4 วิเคราะห์ศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่ เราจึงมีการวิเคราะห์ศักยภาพ พนักงานรักษาความปลอดภัยของเราทุกนาย ในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งสัญญาว่าจ้าง ทำให้ทราบถึง จุดเด่น จุดด้อย สิ่งที่ต้องเสริมให้ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดจากพนักงานรักษาความปลอดภัยรายนั้นๆ

3 ข้อรับประกัน

1 กำลังพลไม่ขาดจุด
  • เรามีการเตรียมกำลังพลสำรองที่พร้อมปฏิบัติงานได้ 24 ชั่วโมง
  • เรามีการวางแผนกำลังพลล่วงหน้าเป็นประจำทุกวัน ทุกกะ และติดตามการเข้าหน้างาน อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรม
  • จำนวนพนักงานฯของเรา มีมากกว่าอัตราการจ้างงานจากผู้ว่าจ้าง ขั้นต่ำ 14 – 20 %

Rating: 5 out of 5.
2 ความเสียหาย

ทุกความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น
หลับเวรแล้วของหาย , ทำบัตรประชาชนลูกค้าหาย
ของส่วนกลางในพื้นที่หาย , ลืมจดบันทึกทะเบียนรถ
พูดจาก้าวร้าวต่อผู้รับบริการ

ความเสียหายเหล่านี้
เราชดใช้ให้ทันทีพร้อมระบุในสัญญาว่าจ้าง

Rating: 5 out of 5.

3 ความรวดเร็วต่อการแก้ไขพัฒนา

เราได้กำหนดแผนงานปฏิบัติการและเป็นภารกิจในการปฏิบัติ นั่นคือเรื่องของเวลาในการจัดการ ควบคุม แก้ไข และ พัฒนา ให้เกิดความรวดเร็วที่สุด เนื่องจากการว่าจ้างมีต้นทุน ทั้งการว่าจ้างบริษัทฯ และบริษัทฯว่าจ้างพนักงานฯ หากล่าช้าสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความเสียหายอย่างหนึ่งต่อผู้ว่าจ้างเอง เพราะความคาดหวังการว่าจ้างนั้นคือการมีบริการที่มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา

Rating: 5 out of 5.